3 şubat’da Ankara’da Ücretsiz IELTS Masterclass

|  03 Şub 2018

10 şubat’da İstanbul’da Ücretsiz IELTS Masterclass

|  10 Şub 2018

10 Mart’da İstanbul’da Ücretsiz IELTS Masterclass

|  10 Mar 2018

10 Mart’da Ankara’da Ücretsiz IELTS Masterclass

|  10 Mar 2018

7 Nisan’da Ankara’da Ücretsiz IELTS Masterclass

|  07 Nis 2018

14 Nisan’da İstanbul’da Ücretsiz IELTS Masterclass

|  14 Nis 2018

5 Mayıs’da Ankara’da Ücretsiz IELTS Masterclass

|  05 May 2018

12 Mayıs’da İstanbul’da Ücretsiz IELTS Masterclass

|  12 May 2018

23 Haziran’da İstanbul’da Ücretsiz IELTS Masterclass

|  23 Haz 2018